שיטת הדגימה, כלי המחקר ואיסוף הנתונים במחקר דעת הציבור ותפקוד מערכת הבריאות לשנת 2016

במסמך זו מוצגים אוכלוסיית הסקר והמדגם, תוצאות עבודת השדה, ייצוגיות המדגם, פרופיל בעלי טלפון נייד בלבד וכלי המחקר בסקר 2016.
 
חוקרים : שולי ברמלי-גרינברג, תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי
 
 


1.1 אוכלוסיית הסקר והמדגם


אוכלוסיית היעד כוללת  את תושבי ישראל בני 22 ומעלה בעת הסקר.


הדגימה מבוצעת באמצעות חברת דגימה חיצונית (דטה-מדיה) בשתי קבוצות בלתי תלויות: 1. רשימות הטלפונים הקוויים (נייח) הממוחשבות של "בזק" ו"הוט"; 2. רשימות הטלפונים הסלולריים (נייד) הרשומים על אנשים ללא בעלות על נייח 1 . שיטה זו מאפשרת לנו לשפר את היצוגיות של הסקר ולכלול בו גם קבוצות אוכלוסייה הנוטות להיות בעלות טלפון נייד בלבד.


על מנת להבטיח יצוגיות של כל קבוצות האוכלוסייה במדינה, בוצע מדגם שכבתי-היררכי לפי מוצא: ערבים או יהודים ולפי בעלות על טלפון: לפחות טלפון נייח אחד או רק טלפון נייד.


גודל המדגם ברוטו נקבע, בין היתר, כדי שלכל שכבה במדגם נטו יהיה יצוג מספק. יש לשים לב כי הדגימה היא אקראית וללא זיהוי הפרטים לפי הקופה בה הם חברים, מצבם הבריאותי או השימוש שלהם בשירותי הבריאות; מידע זה נאסף באמצעות שאלון המחקר. חברת הדגימה ביצעה את הדגימה על פי הקריטריונים של הדגימה השכבתית-היררכית שהוצגו לעיל. עבור כל פרט שנדגם קיבלנו את כל מספרי הטלפון המשויכים אליו, כולל כל מספרי הטלפון הנייחים והניידים, במידה והיו כאלו.

 

1. השנה פיתחנו שיטת דגימה ביחד עם ה-ICDC להכללת תושבים להם יש מספרי טלפון נייד בלבד. על פי נתונים על התפלגויות של אוכלוסיית בעלי טלפון נייד בלבד כמחצית מהם בני 21-34 ו-25% מהם בני 35-44. כמו כן, בקרב הערבים שעור גבוה יותר (40%) של בעלי טלפון נייד בלבד לעומת השעור באוכלוסייה הכללית.  שיטת דגימה זו נותנת ייצוג טוב יותר לקבוצות אלו לעומת הסבבים הקודמים של הסקר.

 

1.2 תוצאות עבודת שדה


בסקר 2016 בדומה לסקר 2014, שעור ההיענות היה גבוה ועמד על 68%. המגמה בשנים האחרונות (בסקרים בכלל, ללא קשר לנושא הסקר) היא של ירידה באחוז הנכונות להענות לבקשה להתראיין – והדבר בא לידי ביטוי בעולם כולו, בכלל זה גם בישראל. למרות מגמה זו, מכון ברוקדייל הצליח לשמור על אחוז היענות גבוה, זאת לעומת רוב הסקרים הנערכים כיום.


בסקר הנוכחי, ולבקשת משרד הבריאות, שאפנו להגיע למספר גדול יותר של מרואיינים נטו לעומת הסקר הקודם ואכן רואיינו 2,513 מרואיינים (לעומת 1,540 ב- 2014). מספר גבוה זה של מרואיינים מאפשר לנו לבחון לעומק גם את חווייתם של תת- הקבוצות שעושה שימוש מוגבר או תכוף בשירותי הבריאות ולהשוות ממצאים אלו לממצאים בקרב האוכלוסייה הכללית. בנוסף, מספר מרואיינים זה איפשר להגיע לייצוגיות מספקת של מבוטחים מהקופות הקטנות וכן של ערבים.

 

בלוחות 1 ו-2 מפורט סיכום של תוצאות עבודת השדה בסקר 2016


 

לוח 1: סיכום תוצאות עבודת השדה - סקר 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח 2: סיכום תוצאות עבודת השדה על פי שכבות הדגימה  - סקר 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרופיל בעלי טלפון נייד בלבד והקשר בין בעלות על טלפון נייח לבין משתני המחקר מסוכמים להלן בפרק 1.4.
 
1.3 בדיקת ייצוגיות המדגם מול אוכלוסיית בני 22 ומעלה (לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי)

בדקנו את ייצוגיות המדגם לפי המשתנים: גיל, מין, קופה, אזור, ערבים / יהודים.
להלן תוצאות התפלגות המרואיינים להתפלגות אוכלוסיית בני 22 ומעלה. נתונים אלו הם ללא שקלול של המדגם לאוכלוסייה הכללית . מבדיקות הייצוגיות עולה כי יש הלימה כמעט מלאה בין התפלגות האוכלוסייה הכללית לבין ההתפלגות של אוכלוסיית המדגם במשתנים: קופה, מין, מחוז, ולאום.
 
1. קופת חולים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. מין
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. מחוז מגורים

החלוקה למחוזות המגורים נעשתה על פי הגדרות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בלוחות הבאים מוצגת התפלגות האוכלוסייה לפי מחוזות לבני 22 ומעלה, על סמך עיבוד מיוחד שנעשה על ידי הביטוח הלאומי.

 
 
 
 
 
 
 
להלן התפלגות חברות בקופת חולים בכל אחד מהמחוזות באוכלוסייה הכללית לעומת המדגם.
 
התפלגות חברות בקופת חולים לפי מחוז
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התפלגות המחוזות בכל אחת מהקופות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. גיל

להלן התפלגות האוכלוסייה לפי גיל בני 22 ומעלה
 
 
 
 
 
 
 
 
התפלגות חברות בקופת חולים לפי קבוצת גיל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התפלגות קבוצות הגיל בכל אחת מהקופות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כפי שעולה משלוש הלוחות, במדגם יש לנו ייצוג יתר של  בני 45 ומעלה וייצוג חסר של בני 22-44. לצעירים שכמעט ואין להם מגע עם מערכת הבריאות יש נטייה לא לענות על סקרים מסוג זה. למרות זאת, המדגם שומר על דמיון ההתפלגות של חברות בקופת חולים לפי גיל לעומת ההתפלגות באוכלוסייה הכללית.

בשל ההבדל בהתפלגות הגילאים בין המדגם לאוכלוסייה, ביצענו שתי פעולות: א. משתנים מרכזיים בהם נמצאו הבדלים מובהקים לפי גיל מוצגים בסטטיסטיקה התיאורית בחלוקה לפי גיל. כמו כן, בכל המודלים הרב משתניים גיל הוא אחד מהמשתנים המפקחים. ב. ביצענו שקלול של כל המדגם לפי גיל. כלומר, התוצאות מוצגות עם תקנון לגיל.

 
5. לאום

להלן התפלגות האוכלוסייה לפי לאום בני 22 ומעלה
להלן התפלגות האוכלוסייה לפי לאום בני 22 ומעלה

 
 
 
 
 
 
 
נתוני הלאום עבור האוכלוסייה בגיל 22+ חושבו על פי השנתון הסטטיסטי. אין אפשרות לחשב התפלגות חברות בקופת חולים לפי לאום בנתוני הלמ"ס וביטוח לאומי.

1.4 מאפייני בעלי טלפון רק נייד לעומת בעלי טלפון נייח אחד לפחות .

כאמור, השנה כדי להרחיב את ייצוגיות המדגם גם בקרב אוכלוסייה אשר מחזיקה רק טלפון נייד פיתחנו שיטת דגימה ביחד עם ה-ICDC להכללת מרואיינים להם יש רק טלפון נייד בלבד.
מטרת פרק זה היא לבחון האם התוספת של בעלי טלפון נייד לאוכלוסיית המחקר יכולה להשפיע על ההשוואה לשנים קודמות.

הבדיקה נעשתה בשני שלבים: בשלב הראשון בדקנו את פרופיל בעלי טלפון נייד בלבד לעומת בעלי טלפון נייח; בשלב השני בדקנו משתנים מרכזיים במחקר שנבדקו לאורך זמן לפי בעלות על הטלפון.
שלב 1: פרופיל בעלי טלפון נייד

על פי נתונים ארציים שנאספו על ידי ה-ICDC, כמחצית מבעלי טלפון נייד בלבד מהם בני 21-34 ו-25% מהם בני 35-44. כמו כן, בקרב הערבים שעור גבוה יותר מהאוכלוסייה הכללית (40%) של בעלי טלפון נייד בלבד.

בדומה לנתונים הארציים גם בקרב המרואיינים בסקר שעור הצעירים בקרב בעלי טלפון נייד בלבד הוא גבוה ומגיע לכ-57%. יש להזכיר שכפי שנראה למעלה עדיין שעור הצעירים בקרב המרואיינים הוא נמוך בהשוואה להתפלגותם באוכלוסייה. הצעירים  מהווים 50% בקרב בעלי טלפון נייד בלבד לעומת 28% בקרב המרואיינים.
 
התפלגות בעלי טלפון נייד לעומת בעלי טלפון נייח אחד לפחות לפי גיל
 
 
כמו כן, ובדומה לנתונים הארציים בקרב בעלי טלפון נייד שעור גבוה של ערבים לעומת שעורם באוכלוסיית בעלי טלפון נייח. הערבים מהווים 37% בקרב בעלי טלפון נייד בלבד לעומת 17% בקרב המרואיינים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהתאם למוצג בלוחות, ניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית שבדק את פרופיל בעלי טלפון נייד בלבד העלה כי לצעירים, לערבים ולאלו שאינם גרים בירושלים סיכוי גבוה יותר לעומת האחרים להיות בעלי טלפון נייד בלבד. לא נמצאו הבדלים לפי מין ולפי קופה.

שלב 2: התפלגות משתנים מרכזיים במחקר לפי בעלות על טלפון :

מספר מדדים עליהם אנחנו עוקבים לאורך זמן נבדקו לפי בעלות על טלפון נייח וזאת כדי לבדוק הלימת ההשוואה לשנים קודמות. ברוב המשתנים המרכזיים עליהם אנחנו עוקבים לאורך זמן לא נמצאו הבדלים משמעותיים לפי בעלות על טלפון. בדוח המחקר יפורט לגבי כל משתנה האם יש הבדל גם לפי בעלות על טלפון נייח. מבדיקה זו עולה כי אפשר להשוות בין השנים על אף התוספת של בעלי הטלפון הנייד בלבד לאוכלוסיית המחקר.

1.5 כלי המחקר ואיסוף הנתונים

הנתונים נאספו באמצעות ראיונות טלפוניים, כאשר כל ריאיון ארך כ-20 דקות בממוצע. הראיונות נערכו בשפות עברית, ערבית, ורוסית, על מנת לאפשר ייצוג הולם של האוכלוסייה.

כלי המחקר הוא שאלון שכולל שורת מדדים קבועים וכן מערכת שאלות נוספות, שהותאמה לדגשים שהועברו ממשרד הבריאות והותאמו גם לאלו של וועדת ההיגוי.

השאלון בסקר הנוכחי כלל את המדדים הקבועים הבאים: מגמות לאורך זמן בשביעות רצון וברמת שירות; רפואה ראשונית ושניונית, הערכת תפקוד מערכת הבריאות, תחושת ביטחון במערכת; ומדדי נגישות וזמינות.

הנושאים שהורחבו: מעברים בין קופות, בחירת מנתח ושביעות רצון מהמנתח, מדדי שביעות רצון נוספים למדדים הקבועים, רפואה דחופה, רפואה מקוונת והרפורמה בבריאות הנפש.  
 
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד