דוחות במסגרת מחקר הערכה של תוכניות מרווחה לתעסוקה - Welfare to Work

התוכנית מהל"ב היא תוכנית נסיונית אשר הופעלה בשנים 2005-2007 בארבעה אזורים בארץ ובמטרתה שילובם בתעסוקה של מקבל גמלת הבטחת הכנסה החייבים במבחן תעסוקה. התכנית הניסויית הסתיימה ביולי 2007, ושינויים משמעותיים הוכנסו בתכנית. באחד באוגוסט 2007, ממשלת ישראל החלה ביישום של התכנית הניסויית "אורות לתעסוקה" במקום תכנית מהל"ב. אולם, אותם הארגונים ומרכזי התעסוקה שפעלו במסגרת מהל"ב נבחרו להמשיך את התכנית הניסויית בגרסתה המעודכנת, באותם אזורים גאוגרפיים כאשר חלק מהאזורים הורחבו. התוכניות מלוות במחקר הערכה, אשר מבוצע במשותף על ידי מנהל המחקר והתכנון במוסד לביטוח לאומי ומאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. ממצאי המחקר מיועדים לספק לממשלה את התשתית העובדתית לצורך קבלת החלטה האם להרחיב את התוכנית לאזורים נוספים, ואם כן, באיזו מתכונת ואילו שינויים יש להנהיג בה.

מטרות המחקר המרכזיות הן:
לבחון את תרומת התוכנית להשתלבות מקבלי הגמלה בעבודה ולשיפור הרווחה הכלכלית והנפשית שלהם ושל משפחתם. המחקר בודק לא רק את עצם השילוב בעבודה אלא גם את איכות התעסוקה: היקף המשרה, רמת השכר, תנאים סוציאליים, יציבות בעבודה והתאמת העבודה לכישורים ולמצב הבריאות של המשתתף. ללמוד על מדיניות הטיפול של המרכזים באנשים המופנים לתוכנית ועל סוגי השירותים הניתנים להם, על מידת ההתאמה של התוכנית האישית למאפייני המשתתף ולצרכיו, וכן על שביעות הרצון של המשתתפים מהשירותים הללו. לעקוב אחרי יציאת המשפחות ממערכת הבטחת הכנסה ולעמוד על הסיבות להפסקת הזכאות לגמלה ועל מקורות ההכנסה העומדים לרשות המשפחות בעקבות עזיבת הגמלה.
 


במסגרת העבודה של המכון, התפרסמו ששה דוחות על תוכנית מהל"ב וסקירת ספרות בינלאומית וכן שלושה דוחות על תוכנית "אורות לתעסוקה": דוח מסכם על השפעות התוכנית על המלאי ועל הזרם ותמצית של ממצאים לגבי המלאי ותמצית של ממצאים לגבי הזרם. בנוסף התפרסם דוח על למידה מהצלחות" והשלכותיה על תכנית "אורות לתעסוקה" בחברת "אמין" בירושלים.

 

מעקב אחרי המופנים למרכזים בתכנית אורות לתעסוקה במועד סגירת התכנית ושמונה חודשים לאחר מכן

אורות לתעסוקה היא תכנית ניסיונית לשילוב מקבלי הבטחת הכנסה בעבודה.
דוח זה הינו דוח המעקב השני על תכנית אורות לתעסוקה. הדוח עוקב אחרי האנשים שהופנו לתכנית בתחילתה (מלאי וזרם) ועד מועד סגירתה באפריל 2010, וגם כשמונה חודשים לאחר מכן. הדוח בוחן את השינויים במצב התעסוקתי ובקבלת גמלת הבטחת הכנסה.

 

הערכה של התכנית אורות לתעסוקה, ממצאי המחקר: דוח סופי 

אורות לתעסוקה היא תכנית נסיונית לשילוב מקבלי הבטחת הכנסה בעבודה. מטרות המחקר הן לבחון את השינוי בדפוס הפנייה למערכת הבטחת הכנסה; לאמוד את ההשפעה של התכנית על מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שהופנו לתכנית; לבחון את דפוסי ההשתתפות של המופנים לתכנית בפעילויות מקדמות תעסוקה מטעם המרכזים; ולעמוד על הערכת המשתתפים לגבי תרומת התכנית עבורם. ממצאי המחקר מיועדים לתרום לתשתית העובדתית שתשמש את מקבלי ההחלטות בבואם לדון על עתיד התוכנית. 


דוח מסכם מס. 6: ממצאי מעקב אחרי השפעת תכנית מהל"ב: על הזכאים בתחילת התכנית (המלאי) – לאחר 15 חודשי הפעלתה ועל הפונים החדשים (הזרם) – לאחר 6 חודשים מהגשת התביעה
דוח זה מתייחס למכלול הסוגיות הקשורות לתכנית ומסכם את ממצאי המחקר בהיבטים שונים. מובאים בו ממצאים על השפעת התכנית על התעסוקה והרווחה של המופנים לתכנית, ועל הערכת המשתתפים את התכנית. בדומה לדוחות הקודמים, ניתוח הממצאים מציג את ההבדלים בין קבוצות שונות של הפונים ובין המרכזים המפעילים את התכנית. ההבדלים בין המרכזים משקפים, כמובן, לא רק את ההבדלים באסטרטגיה שנקטו המרכזים, אלא גם את ההבדלים במאפיינים של האוכלוסייה שבטיפול כל מרכז.

למידה מהצלחות" והשלכותיה על תכנית "אורות לתעסוקה" בחברת "אמין"- תיעודי הצלחות כמקור לעקרונות עשייה למען הקידום התעסוקתי 2006-2008 
מסמך זה מסכם שלב ראשון בשותפות שהחלה בשנת 2006 בין "היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות" לבין חברת "אמין", המפעילה את תכנית "אורות לתעסוקה" בירושלים.
 
ניתו לעיין גם בחמשת הדוחות הקודמים, המפורטים להלן:

  דוח מס. 1: דפוסי העבודה של מתכנני היעדים התעסוקתיים, קשייהם והגורמים המסייעים להם בעבודתם – ממצאים לאחר חצי שנה של הפעלת התוכנית
  דוח מס. 2: המופנים לתוכנית מהל"ב עם הפעלתה: מצב תעסוקתי, קבלת גמלה, השתתפות בפעילויות המרכז והערכת התוכנית בעיני המשתתפים - ממצאים לתקופה של 9-6 חודשים מתחילת התוכנית
  דוח מס. 3: דפוסי כניסה למערכת הבטחת הכנסה ויציאה ממנה: השוואה בין אזורי הניסוי של תוכנית מהל"ב לבין אזורי ביקורת ושאר הארץ – ינואר 2005 – פברואר 2006
  דוח מס. 4: ממצאי מעקב אחרי השפעת תכנית מהל"ב: על הזכאים בתחילת התכנית (המלאי) – לאחר 15 חודשי הפעלתה ועל הפונים החדשים (הזרם) – לאחר 6 חודשים מהגשת התביעה
  דוח מס. 5: השותפות בין המרכז והמעסיקים
  סקירת ספרות בינלאומית על הכניסה לתעסוקה של תכניות "מרווחה לתעסוקה" (Welfare to Work)
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד