פרסומים ומאמרים חיצוניים בתחום מערכות תומכות איכות

פרסומים חיצוניים של המרכז להבטחת איכות בשירותים חברתיים

 

ארזי, ט.,  צבע, ק. ,  ויימסן, מ., שר, נ. 2015. סוגיות מרכזיות בעדכון רשימת הנזקקויות ומאפייני הרקע: מסמך מלווה לוועדה המתמדת, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה.

חסין, ט.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י. ; וקנין, י. 2013. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשע"ב (2012-2011) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

חסין, ט., צמח-מרום, ת.,  בראנץ, ב., דורי, י.,  וקנין, י. 2012. "מאפייניהם של ילדים השוהים בפנימיות השירות לילד ולנוער". סקירת השירותים החברתיים 2012. משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, ירושלים.

 

צמח-מרום, ת. הלבן- אילת, ח., סבו- לאל,  ר. 2012. "מספר הילדים בפנימיות ומאפייניהם: מגמות בשנים 2000-2010". מפגש (כ)36 דצמבר 2012 : ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית בישראל, עמ' 17-38, ירושלים . "אפשר" – עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך.

 

הלבן-אילת, ח.; צמח-מרום, ת.; חביב, ג'. 2012. פיתוח מדדי איכות היקפיים למחלקות לשירותים חברתיים, מסמך מסכם . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

ארזי, ט., סבו-לאל, ר. 2010. "סקירת ספרות מהנעשה בעולם: מאפייני ילדים בסכנה ואסטרטגיות לקידום שיתוף הפעולה הבין-משרדי בנושא הגנת הילד". דו"ח הוועדה הבין-משרדית לאיתור קטינים הנמצאים במצבי סכנה והתווית רשת בטחון להגנה בקהילה.

 

הלבן-אילת, ח.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י.; וקנין, י. 2012. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תש"ע (2010-2009) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

הלבן-אילת, ח.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י. 2011. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ט (2009-2008) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

גרומן, א.; צמח-מרום, ת.; ניב, ג. 2010. פיקוח על מסגרות לפי שיטת הרף, השירות לטיפול חוץ-ביתי אגף השיקום : מדריך למפקחים . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף השיקום – השירות לטיפול חוץ-ביתי, ירושלים.

 

הלבן-אילת, ח.; ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י. 2010. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ח (2008-2007) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; בראנץ ב.; דורי י. 2008. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ז (2007-2006) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; הלבן אילת ח.; בראנץ ב.; דורי י. 2007. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ו (2006-2005) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

צמח-מרום, ת.; הלבן-אילת, ח. ; יעקב, ר. 2007. פיקוח על מסגרות של רשות חסות הנוער: מדריך למפקחים . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף תקון, רשות חסות הנוער, ירושלים.

ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; הלבן-אילת, ח.; הויזליך צ.; בראנץ ב. 2006. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ה (2004-2005) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

פרץ, ח., צמח-מרום, ת., אבוטבול, נ. 2005. "שיתוף פעולה בין מכון מחקר לשדה: יישום שיטת הרף במועדוניות השירות לילד ולנוער." בתוך: מתיאוריה לשדה ובחזרה ספר הכנס השביעי של איל"ת – האגודה הישראלית להערכת תכניות. לוסטיג, ר. עורכת, איל"ת.

 

ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; עמיחי-בן יעקב, ו.; הויזליך צ.; בראנץ ב. 2005. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ד (2003-2004) . מאיירס-ג'וינט- מכון ברוקדייל, ירושלים.

פליישמן, ר.; היילברון, ג.; וולפסון, מ.; נבון, א.; אלטמן, ח. 2005. פיקוח על תחום התזונה בבתי-חולים לחולים כרוניים ובמחלקות לחולים סיעודיים ותשושי נפש לפי שיטת הרף: מדריך לפקידת המחשב. מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל, משרד הבריאות, ירושלים.

פליישמן,   ר.; היילברון ג.; וולפסון, מ.; אלטמן, ח. 2004. פיקוח על תחום התזונה בבתי-חולים כרוניים ובמחלקות לחולים סיעודיים ותשושי נפש לפי שיטת הרף: מדריך להנהלה הארצית לתכנון ולקביעת מדיניות. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

מח-מרום, ת. 2003. "שיפור איכות וניהול ידע בשירות הציבורי באמצעות שיטת הרף". מתוך: ספר הכינוס ה-7 של האיגוד הישראלי לאיכות, איסס.

 

ולק, ד.; דולב, ט.; פליישמן, ר; צמח-מרום, ת. 2003. לידת מערכת תמ"ר: השילוב בין מערכת רף ומערכת תפוקות . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה. 2003. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ג (2003-2002) .ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, השירות לילד ולנוער, ירושלים.

פליישמן, ר.; ברנע, נ.;   דולב, ט.; בן זימרה, צ.; הויזלך, צ. 1999. סקר פנימיות בשירות לילד ולנוער ומערכת הפיקוח עליהם. ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים .

פליישמן, ר.; נבון, א.; נורדהיים, מ.; שירזי, ו. 1997. פיקוח סיעודי על בתי-חולים לחולים כרוניים ומחלקות לחולים סיעודיים לפי שיטת הרף: מדריך למפעיל מערכת המחשב. ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, ירושלים .

פליישמן, ר.; מזרחי, ג.; בר-גיורא, מ.; יוז, פ. 1997. פיקוח על מעונות לזקנים עצמאיים ותשושים לפי שיטת הרף: מדריך להנהלת השירות לזקן לשימוש בדוחות ארציים של מערכת הפיקוח לצורך תכנון וקביעת מדיניות. ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, ירושלים .

פליישמן, ר.; ולק, ד.; היילברון, ג.; שירזי, ו. 1997. פיקוח סיעודי על בתי-חולים לחולים כרוניים ומחלקות לחולים סיעודיים לפי שיטת הרף: מדריך להנהלה הארצית לשימוש בדוחות לתכנון ולקביעת מדיניות. ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, ירושלים .

פליישמן, ר.; מזרחי, ג.; בר-גיורא, מ.; מנדלסון, ג'.; יוז, פ. 1995. פיקוח על מעונות לזקנים עצמאיים ותשושים לפי שיטת הרף: מדריך למפקחים ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים .

מאמרים חיצוניים של המרכז להבטחת איכות בשירותים חברתיים

חסין, ט.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י.; וקנין, י. 2012. " מאפייניהם של ילדים השוהים בפנימיות השירות לילד ולנוער ". סקירת השירותים החברתיים 2012.משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה , ירושלים .

צמח-מרום, ת.; הלבן-אילת, ח.; סבו-לאל, ר. 2012. " מספר הילדים בפנימיות ומאפייניהם: מגמות בשנים 2000-2010 ". מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, גיליון מיוחד בנושא ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית בישראל. גיליון 36, עמ' 17-38. "אפשר" – עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך. כרך כ', ירושלים.

סבו-לאל, ר.; ארזי, ט . 2011. "קידום שיתוף הפעולה והתיאום בתחום הגנת הילד." נקודת מפגש- עיתון לקהילה המקצועית העוסקת בילדים נפגעי התעללות והזנחה (3) 43-48.

 

פליישמן, ר.; צמח-מרום, ת. 2006. " שיטת הרף במערכות הפיקוח ".בתוך: פורום איכות: אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל, פורת, א. ורוזן, ב. (עורכים). מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

פרץ, ח.; צמח-מרום, ת.; אבוטבול, נ. 2005. " שיתוף פעולה בין מכון מחקר לשדה: יישום שיטת הרף במועדוניות השירות לילד ולנוער ." בתוך: מתיאוריה לשדה ובחזרה ספר הכנס השביעי של איל"ת האגודה הישראלית להערכת תכניות. לוסטיג, ר. עורכת, איל"ת.

צמח-מרום, ת. 2003. " שיפור איכות וניהול ידע בשירות הציבורי באמצעות שיטת הרף ". מתוך: ספר הכינוס ה-7 של האיגוד הישראלי לאיכות, איסס.

 

לפרסומים ולמאמרים באנגלית, נא לראות את האתר שלנו באנגלית :

 

http://brookdale.jdc.org.il/?CategoryID=192&FreeSearch=&Zones=12&Years =

  עדכון נובמבר 2016
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד