דלג על כשהבית הופך לזירת מאבק
כשהבית הופך לזירת מאבק

כשהבית הופך לזירת מאבק

פרסומים ומאמרים חיצוניים בתחום מערכות תומכות איכות

פרסומים חיצוניים של המרכז להבטחת איכות בשירותים חברתיים

 

ארזי, ט.,  צבע, ק. ,  ויימסן, מ., שר, נ. 2015. סוגיות מרכזיות בעדכון רשימת הנזקקויות ומאפייני הרקע: מסמך מלווה לוועדה המתמדת, משרד הרווחה והשירותים החברתיים. אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה.

חסין, ט.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י. ; וקנין, י. 2013. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשע"ב (2012-2011) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

חסין, ט., צמח-מרום, ת.,  בראנץ, ב., דורי, י.,  וקנין, י. 2012. "מאפייניהם של ילדים השוהים בפנימיות השירות לילד ולנוער". סקירת השירותים החברתיים 2012. משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, ירושלים.

 

צמח-מרום, ת. הלבן- אילת, ח., סבו- לאל,  ר. 2012. "מספר הילדים בפנימיות ומאפייניהם: מגמות בשנים 2000-2010". מפגש (כ)36 דצמבר 2012 : ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית בישראל, עמ' 17-38, ירושלים . "אפשר" – עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך.

 

הלבן-אילת, ח.; צמח-מרום, ת.; חביב, ג'. 2012. פיתוח מדדי איכות היקפיים למחלקות לשירותים חברתיים, מסמך מסכם . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

ארזי, ט., סבו-לאל, ר. 2010. "סקירת ספרות מהנעשה בעולם: מאפייני ילדים בסכנה ואסטרטגיות לקידום שיתוף הפעולה הבין-משרדי בנושא הגנת הילד". דו"ח הוועדה הבין-משרדית לאיתור קטינים הנמצאים במצבי סכנה והתווית רשת בטחון להגנה בקהילה.

 

הלבן-אילת, ח.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י.; וקנין, י. 2012. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תש"ע (2010-2009) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

הלבן-אילת, ח.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י. 2011. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ט (2009-2008) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

גרומן, א.; צמח-מרום, ת.; ניב, ג. 2010. פיקוח על מסגרות לפי שיטת הרף, השירות לטיפול חוץ-ביתי אגף השיקום : מדריך למפקחים . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף השיקום – השירות לטיפול חוץ-ביתי, ירושלים.

 

הלבן-אילת, ח.; ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י. 2010. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ח (2008-2007) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; בראנץ ב.; דורי י. 2008. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ז (2007-2006) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; הלבן אילת ח.; בראנץ ב.; דורי י. 2007. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ו (2006-2005) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

צמח-מרום, ת.; הלבן-אילת, ח. ; יעקב, ר. 2007. פיקוח על מסגרות של רשות חסות הנוער: מדריך למפקחים . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף תקון, רשות חסות הנוער, ירושלים.

ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; הלבן-אילת, ח.; הויזליך צ.; בראנץ ב. 2006. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ה (2004-2005) . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

פרץ, ח., צמח-מרום, ת., אבוטבול, נ. 2005. "שיתוף פעולה בין מכון מחקר לשדה: יישום שיטת הרף במועדוניות השירות לילד ולנוער." בתוך: מתיאוריה לשדה ובחזרה ספר הכנס השביעי של איל"ת – האגודה הישראלית להערכת תכניות. לוסטיג, ר. עורכת, איל"ת.

 

ולק, ד.; צמח-מרום, ת.; עמיחי-בן יעקב, ו.; הויזליך צ.; בראנץ ב. 2005. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ד (2003-2004) . מאיירס-ג'וינט- מכון ברוקדייל, ירושלים.

פליישמן, ר.; היילברון, ג.; וולפסון, מ.; נבון, א.; אלטמן, ח. 2005. פיקוח על תחום התזונה בבתי-חולים לחולים כרוניים ובמחלקות לחולים סיעודיים ותשושי נפש לפי שיטת הרף: מדריך לפקידת המחשב. מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל, משרד הבריאות, ירושלים.

פליישמן,   ר.; היילברון ג.; וולפסון, מ.; אלטמן, ח. 2004. פיקוח על תחום התזונה בבתי-חולים כרוניים ובמחלקות לחולים סיעודיים ותשושי נפש לפי שיטת הרף: מדריך להנהלה הארצית לתכנון ולקביעת מדיניות. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

מח-מרום, ת. 2003. "שיפור איכות וניהול ידע בשירות הציבורי באמצעות שיטת הרף". מתוך: ספר הכינוס ה-7 של האיגוד הישראלי לאיכות, איסס.

 

ולק, ד.; דולב, ט.; פליישמן, ר; צמח-מרום, ת. 2003. לידת מערכת תמ"ר: השילוב בין מערכת רף ומערכת תפוקות . מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה. 2003. השירות לילד ולנוער: נתונים על ילדים בפנימיות בשנת תשס"ג (2003-2002) .ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, השירות לילד ולנוער, ירושלים.

פליישמן, ר.; ברנע, נ.;   דולב, ט.; בן זימרה, צ.; הויזלך, צ. 1999. סקר פנימיות בשירות לילד ולנוער ומערכת הפיקוח עליהם. ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים .

פליישמן, ר.; נבון, א.; נורדהיים, מ.; שירזי, ו. 1997. פיקוח סיעודי על בתי-חולים לחולים כרוניים ומחלקות לחולים סיעודיים לפי שיטת הרף: מדריך למפעיל מערכת המחשב. ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, ירושלים .

פליישמן, ר.; מזרחי, ג.; בר-גיורא, מ.; יוז, פ. 1997. פיקוח על מעונות לזקנים עצמאיים ותשושים לפי שיטת הרף: מדריך להנהלת השירות לזקן לשימוש בדוחות ארציים של מערכת הפיקוח לצורך תכנון וקביעת מדיניות. ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, ירושלים .

פליישמן, ר.; ולק, ד.; היילברון, ג.; שירזי, ו. 1997. פיקוח סיעודי על בתי-חולים לחולים כרוניים ומחלקות לחולים סיעודיים לפי שיטת הרף: מדריך להנהלה הארצית לשימוש בדוחות לתכנון ולקביעת מדיניות. ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, ירושלים .

פליישמן, ר.; מזרחי, ג.; בר-גיורא, מ.; מנדלסון, ג'.; יוז, פ. 1995. פיקוח על מעונות לזקנים עצמאיים ותשושים לפי שיטת הרף: מדריך למפקחים ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים .

מאמרים חיצוניים של המרכז להבטחת איכות בשירותים חברתיים

חסין, ט.; צמח-מרום, ת.; בראנץ, ב.; דורי, י.; וקנין, י. 2012. " מאפייניהם של ילדים השוהים בפנימיות השירות לילד ולנוער ". סקירת השירותים החברתיים 2012.משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה , ירושלים .

צמח-מרום, ת.; הלבן-אילת, ח.; סבו-לאל, ר. 2012. " מספר הילדים בפנימיות ומאפייניהם: מגמות בשנים 2000-2010 ". מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, גיליון מיוחד בנושא ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית בישראל. גיליון 36, עמ' 17-38. "אפשר" – עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך. כרך כ', ירושלים.

סבו-לאל, ר.; ארזי, ט . 2011. "קידום שיתוף הפעולה והתיאום בתחום הגנת הילד." נקודת מפגש- עיתון לקהילה המקצועית העוסקת בילדים נפגעי התעללות והזנחה (3) 43-48.

 

פליישמן, ר.; צמח-מרום, ת. 2006. " שיטת הרף במערכות הפיקוח ".בתוך: פורום איכות: אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל, פורת, א. ורוזן, ב. (עורכים). מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, ירושלים.

פרץ, ח.; צמח-מרום, ת.; אבוטבול, נ. 2005. " שיתוף פעולה בין מכון מחקר לשדה: יישום שיטת הרף במועדוניות השירות לילד ולנוער ." בתוך: מתיאוריה לשדה ובחזרה ספר הכנס השביעי של איל"ת האגודה הישראלית להערכת תכניות. לוסטיג, ר. עורכת, איל"ת.

צמח-מרום, ת. 2003. " שיפור איכות וניהול ידע בשירות הציבורי באמצעות שיטת הרף ". מתוך: ספר הכינוס ה-7 של האיגוד הישראלי לאיכות, איסס.

 

לפרסומים ולמאמרים באנגלית, נא לראות את האתר שלנו באנגלית :

 

http://brookdale.jdc.org.il/?CategoryID=192&FreeSearch=&Zones=12&Years =

  עדכון נובמבר 2016
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד