הבדואים בישראל : עובדות ומספרים

הבדואים בישראל – עובדות ומספרים

 
פברואר 2016

דמוגרפיה

בשנת 2014 היו בנגב 231,00 בדואים; זו עלייה מ-115,000 בשנת 2000 ומ-201,000 בשנת 2010. הם נפרסים בין 18 יישובים מוכרים ויישובים רבים בלתי מוכרים 1 . על פי הערכות, בשנת 2014, 76% מן הבדואים התגוררו ביישובים מוכרים ו-24% ביישובים בלתי מוכרים.

את הגידול המהיר של האוכלוסייה הבדואית ב-2014-2000 ניתן לייחס לשיעורי הפריון הגבוהים בקרבה, אם כי לאחרונה, חל בהם קיטון. בשנת 2007, שיעור הפריון בקרב הבדואים היה 7.14 ואילו בשנת 2014, הוא ירד ל-5.5. עם זאת, שיעורי הפריון בקרב הבדואים גבוהים בהרבה מן השיעורים המקבילים בקרב ערביי ישראל (3.4) ובקרב כלל האוכלוסייה בישראל (3.1) 2
 
חינוך 3
מאז שנת 2001 חלה עלייה ניכרת בהישגים הלימודיים בקרב תלמידות תיכון; בקרב הבנים לא נרשמה עלייה בהישגים הלימודיים בתקופה זו.
 
שיעור הזכאות לתעודת בגרות


שיעור הזכאות לתעודת בגרות המקנה כניסה לאוניברסיטה עלה בקרב בדואים מ-12% בשנת 2000/2001 ל-20% בשנת 2014 (ר' תרשים 1). השיעור עדיין קטן מן השיעור בקרב ערביי ישראל 4 (34%) ובקרב היהודים 5 (50%) .


עם זאת, בקרב הבנים חלה בתקופה זו ירידה מתונה, ולעומת זאת, בקרב הבנות חלה עלייה ניכרת: מ-13% בשנת 2000 ל- 30% בשנת 2014 – פי שלושה לעומת הבנים (10%).


בין השנים 2000-2014, שיעור הזכאות לתעודת בגרות כללית נשאר בעינו ב-30%; בקרב הבנות הוא היה כפול מן השיעור בקרב הבנים (41% לעומת 20% בהתאם).


שיעור הנשירה מבתי ספר על-יסודיים
בשנת 2014 שיעור הנשירה בקרב הבדואים היה גבוה מן השיעור בקרב ערביי ישראל 4 (36% לעומת 22%) ומן השיעור בקרב כלל האוכלוסייה 5 (16%).

בשנת 2014 שיעור הנשירה בקרב הבדואים היה גבוה מן השיעור בקרב ערביי ישראל 4 (36% לעומת 22%) ומן השיעור בקרב כלל האוכלוסייה 5 (16%).


בין השנים 2000-2014, ירד שיעור הנשירה בקרב בנות בדואיות מ-42% בשנת 2001 ל-31% בשנת 2014. עם זאת, בתקופה זו חלה עלייה מדאיגה בשיעור הנשירה בקרב בנים בדואי, מ-32% נשירה ל- 41%.

 

השכלה גבוהה

 

בין השנים 2008-2014, מספר הסטודנטים הבדואים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל יותר מאשר הוכפל, מ-1,313 ל-   2,822 (ר' תרשים 2).


גידול האחוז הוא גבוה הרבה יותר אצל נשים בדואיות בהשכלה גבוהה, אשר תואם לשיפור הדרמטי בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות בקרב בנות בדואיות.

 

תעסוקה


כיוון שמספר הבדואים המתגוררים ביישובים הבלתי מוכרים אינו מצוין בסקרים הארציים, הרי שהנתונים על תעסוקתם מתייחסים רק לבדואים תושבי היישובים המוכרים. בתרשים 3, רואים נתונים מסקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

כיוון שמספר הבדואים המתגוררים ביישובים הבלתי מוכרים אינו מצוין בסקרים הארציים, הרי שהנתונים על תעסוקתם מתייחסים רק לבדואים תושבי היישובים המוכרים. בתרשים 3, רואים נתונים מסקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


• שיעור התעסוקה בקרב הגברים הבדואים יותר מכפול מן השיעור בקרב הנשים הבדואיות (61% לעומת 28%).


• גם גברים בדואים וגם נשים בדואיות מועסקים בשיעורים נמוכים יותר משאר ערביי ישראל.


• פערי התעסוקה גדולים עוד יותר בין גברים בדואים ונשים בדואיות לבין גברים יהודים וגם נשים יהודיות.

 

מקורות


1. נתונים דמוגרפיים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), יישובים ואוכלוסייה בישראל 2014, הודעה לתקשורת, 21.10.15
2. שיעורי פריון לפי הלמ"ס, האוכלוסייה המוסלמית בישראל, הודעה לתקשורת, 20.9.15
3. משרד החינוך.
4. הנתונים אינם כוללים את ערבי מזרח ירושלים.
5. הנתונים כוללים חרדים.
6. משרד החינוך, נתוני הישגים בבחינות לבגרות, ונתונים מהלמ"ס.
7. ניתוח מיוחד של המועצה להשכלה גבוהה, הועדה לתכנון ולתקצוב.
8. סקר כוח האדם של הלמ"ס, 2014.

 

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד